طرحواره چیست؟

 

طرحواره چیست؟

طرحواره به طور کلی، به عنوان ساختار، قالب یا چارچوب تعریف میشود.

در حوزه رشد #شناختی، طرحواره به صورت قالبی درنظر میگیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل میگیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند.

به عبارتی #ادراك از کانال طرحواره صورت میگیرد وپاسخهای افراد نیز توسط طرحواره جهت پیدا میکنند.

به طور کلی ما نیازمند «هماهنگی شناختی» یعنی حفظ دیدگاهی با ثبات نسبت به خود ودیگران؛ حتی اگر این دیدگاه نادرست ویا تحریف شده باشد، هستیم.

 برخي از اين طرحواره ها ،به ويژه آنها كه عمدتا در نتيجه ي تجارب ناگوار دوران كودكي شكل ميگيرند، ممكن است هسته ي اصلي #اختلالات_شخصيت و مشكلات مزمن قرار بگيرند.

طرحواره هاي #ناسازگار اوليه ، الگوهاي هيجاني وشناختي خود آسيب رساني هستند كه در ابتداي رشد و تحول درذهن شكل گرفته اند ودر سير زندگي تكرار ميشوند. 

#يانگ بر اين عقيده است كه رفتار فرد بخشي  ازطرحواره محسوب نميشود ، بلكه رفتارهاي ناسازگاردر پاسخ به طرحواره بوجود مي آيند.
مهدی:
‍ #طرحواره_چیست؟
ادامه
 تمام طرحواره ها بر پايه وقايع آسيب رسان يا بدرفتاري دوران كودكي شكل نمي گيرند. به عنوان مثال طرحواره ي “وابستگي /بي كفايتي” كه ممكن  است از پرداخت افراطي والدين در سالهاي اوليه دوران كودكي بوجود آيد.

تمايل انسان به هماهنگي شناختي باعث ميشود طرحواره هاي ناسازگار اوليه براي بقاء خود بجنگند.

اگر چه اين طرحواره ها باعث ناراحتي انسان ميگردند ولي انسان با طرحواره احساس راحتي ميكند ، همين احساس راحتي فرد را به اين نتيجه ميرساند كه طرحواره اش درست است .

افراد به سمت وقايعي كشيده ميشوند كه با طرحواره هايشان همخواني دارند. بيماران در روند زندگي روزمره خود ودر تعاملاتشان با ديگران به گونه اي عمل ميكنند كه طرحواره هاي آنها تاييد گردد. لذا طرحواره ها بدون آزمون پذيرفته ميشود.

#طرحواره هااز نظر شدت وگستره فعاليت در ذهن با يكديگر فرق دارند. هرچه طرحواره شديدتر باشد شمار بيشتري از موقعيت ها ميتوانند آن را فعال كنند.

به طور كلي هر چه طرحواره شديدتر باشد،فرد به هنگام برانگيخته شدن طرحواره، عواطف منفي بيشتري را تجربه ميكند وفعال بودن آن در ذهن فرد مدت زمان ببشتري به طول مي انجامد.

ريشه اكثر طرحواره هاي ناسازگاراوليه درتجارب ناگوار دوران كودكي است. وهر چه طرحواره زودتر بوجود آيد قدرت بيشتري دارد. طرحواره هايي كه بعدا شكل ميگيرند زياد عميق ونيرومند نيستند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
علیعلی23 خرداد 1399

سلام برا تغییر طرحوار ه ها که بر اساس تجربه های تلخ کودکی ایجاد شده باید چکار کرد؟ میشه بکلی از ساختار زندگی حذف کرد واگر میشه لطفا راهکار چیه؟

بله باید به رواندرمانگر مراجعه کنید

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی