خودباوری

یکی‌ از واژه‌هایی‌ که امروزه زیاد به کار برده می‌‌شود  بیزاری‌ از خود است. معنایش این است که فرد در واکنش هایی که نسبت به دنیای‌ بیرون نشان می‌‌دهید. از جمله تعامل با همسر، خانواده، شغل، دوستان، تلویزیون و حوادث جهانی‌، احساس بد و بدتری نسبت به خود پیدا می کند‌ . کسی‌ که از خود بیزار است، در دنیا احساس راحتی‌ ندارد. خود را جدا از بقیه می‌‌داند، ناراحت و مشوش است . اما ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل