کمک در کارهای خانه توسط نوجوان (قسمت اول)

پدر عصبانی‌ و برآشفته گفت: «چند بار بگویم که اتاقت را تمیز و مرتب کن.» نوجوان همیشه برای‌ کامپیوتر، دوستانشان و فعالیت‌های‌ بیرون از خانه فرصت دارند، اما ظاهرا هرگز برای‌ پاکیزگی‌ و نظم و ترتیب وقت ندارند. امیر شش ساله گفت: «اما من تختم را مرتب کرده‌ام.» پدر گفت: «بله متشکرم. اما این کار را جمعه پیش انجام داده‌ای‌.» پنج دقیقه طول کشید تا به هم‌ریختگی‌ اتاق از بین رفت و همه چیز سرجای‌ خودش ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر