نوجوانی و ارتباط

نوجوان هر اندازه دنیا را جایی امن و خوشایند و مثبت ببیند، خودش هم نقش مثبتی در آن بر عهده می گیرد. 

نوجوان انسانی آرمانگرا و آسان پندار است که جهان و رویدادهایش را فقط در دوسته خوب/بد یا سیاه/سفید دسته بندی می کند.
همین شیوه نگاه به دنیا موجب دلسردی و عصیانگری هایش می شود.
کسی که بخواهد به نوجوان یاری بدهد
باید بتواند با نگاه او به دنیا نگاه کند.

تنها و تنها با شناخت این نگرش نوجوان و همدلی با او می توان نوجوان را به سمت و سوی واقعیت های خوش و زیبا هدایت کرد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر