درباره دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر

(متخصص اعصاب و روان)                                  

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر (متخصص اعصاب و روان)