رفتار و تمایلات جنسی در انسان

تمایل جنسی یا کشش جنسی ؛ یک حس ذاتی و درونی است که با محرک های درونی یا بیرونی برانگیخته شده و می تواند منجر به بروز یک رفتار جنسی بشود یا نشود. این حس ابتدایی ترین رویداد جنسی در زنان و مردان محسوب می گردد.

به طور کلی "تمایلات جنسی" در بر گیرنده ادراک زنانگی یا مردانگی؛ افکار و تخیلات خصوصی و نیز رفتار جنسی میباشد.

 وجود فانتزیهای جنسی بخشی از تمایلات جنسی است.

تمایلات جنسی به ۴ عامل بستگی دارد:

هویت جنسی
جنسیت فرد
گرایش جنسی
رفتار جنسی

هویت جنسی: به معنای برداشت فرد از تمایل جنسی و عاطفی خود نسبت به دیگران است.هویت جنسی بخشی از هویت هر فرد بوده و نشان دهنده درک او نسبت به امیال جنسی اش می باشد.

هویت جنسی لزوما با " جنسیت" زیست شناختی فرد یکی نیست. " جنسیت" به خصوصیات جنسی زیستی ای گفته می شود که مجموعه کروموزوم ها، دستگاه تناسلی خارجی و داخلی،ترکیب هورمونی،غدد جنسی و خصوصیات جنسی ثانویه را در بر میگیرد.طوریکه این مجموعه سبب ایجاد الگوی منسجمی می شود تا فرد در مورد" جنسیت" خود تردیدی نداشته باشد.
معمولا هر کودکی تا سن ۲-۳سالگی تصور منسجمی از مونث یا مذکر بودن خود پیدا میکند.

گرایش جنسی: به معنای موضوعِ موردِ هدف تکانه های جنسی هر فرد است.
افراد از این نظر به ۳ گروه تقسیم می شوند:
دگرجنس خواه( جنس مخالف)
همجنس گرا( جنس موافق)
دوجنس گرا

عوامل تعیین کننده گرایش جنسی شامل عوامل روانشناختی و نیز عوامل زیستی و ژنتیکی میباشد.

رفتار جنسی: به چگونگی تجربه نیازهای جنسی و ابراز آن توسط فرد، رفتار جنسی گفته می شود.
الگوی رفتار جنسی هر فرد بستگی دارد به:
گرایش جنسی فرد
هویت جنسی فرد
عوامل ژنتیک و هورمونهای جنسی
عوامل فرهنگی ،اجتماعی واخلاقی جامعه ای که فرد درآن زندگی می کند.

در بروز رفتار جنسی انسان پاسخ های فیزیولوژیک نقش عمده ای دارند. در هر فرد طبیعی در پاسخ به تحریک جنسی، یک سری پاسخ های فیزیولوژیک رخ میدهد تا یک چرخه جنسی کامل شود.هر #چرخه_جنسی شامل یک پاسخ ۴ مرحله ای است:
میل جنسی( desire)
برانگیختگی(excitement)
ارگاسم
فرونشینی(resolution)

‼️در هر زوج که دچار مشکل جنسی شده باشند؛ ممکن است یکی از مراحل ذکر شده دچار اختلال باشد.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر