جلوگیری از سرکشی نوجوانان (قسمت دوم)

  جلوگیری از سرکشی نوجوان  ( قسمت دوم ) ۳ . از پیامدهای مثبت و منفی، عاقلانه استفاده کنید : پیامدها قوی‌ترین شیوه‌ برای تأثیرگذاری بر رفتار افراد است و نوجوان شما هم از این بابت مستثنی نیست. نکتۀ‌ مهم این است که رفتار مثبت مدام با نتایج مثبت پاداش داده شود و در مقابل رفتار منفی با پیامدهای منفی برخورد شود. در ابتدا از پیامدهای مثبت استفاده کنید. اگر آنها برای تغییر رفتار کافی نبودند آن زمان از تنبیه وپیامدهای منفی استفاده ...

ادامه مطلب