درباره هه ساره فریدونی (کارشناس ارشد روانشناسی)

کارشناس ارشد روانشناسی

شناخت درمانگر

اسکیما تراپیست

مربی مهارت های زندگی