درباره هه ساره فریدونی

کارشناس ارشد روانشناسی

شناخت درمانگر

اسکیما تراپیست

مربی مهارت های زندگی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر