حسادت

  دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و روانکاو حسادت  بازنگری ایده آل ها شاید ریشه حس حسادت شما در این باشد که از وضعیت موجود ناراضی و به دنبال شرایط بهتری هستید. ممکن است وضعیت ایده آلی را در ذهن تان تعریف کرده باشید و چون به آن نمی رسید،به افرادی که ایده آل های شما را دارند، حسادت کنید . در اینجا بهترین زمان است تا به آرمان های تان از زاویه دیگری نگاه و آنها را مجددا بررسی کنید. افکار کلیشه ای و تبلیغات جامعه را از ذهن تان دور کنید و براساس واقعیت ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر