قاطعیت در روابط

قاطعيت يعني نشان دادن صريح و محترمانه ي اين كه من كي هستم، در چه موقعيتي قرار دارم و دوست دارم چگونه با من رفتار شود.

محور اصلي قاطعيت توانايي "خودافشايي" يا آشكار كردن افكار، احساسها، علائق و ديدگاه هاي خودم به ديگران است.
هر چه دو طرف رابطه بيشتر خود را براي ديگري به شكل مناسب افشا كند هم كدورت ها در رابطه زودتر برطرف مي شود و هم سوءتفاهم ها رفع مي گردد.
"خودافشايي" يعني گفتن چيزي درباره ي خود در رابطه. مثل اين:

"اين مسئله نگرانم مي كند" و يا
"وقتي اينطوري حرف ميزني ناراحت ميشم"

خودافشايي احساسات و نگراني هاي ما را به سطح رابطه مي آورد و تنها در اين حالت است كه حل كردن آنها امكانپذير مي شود. همچنين خودافشايي يكي از روشهاي مؤثر در برابر افراد سلطه گر است، چون سلطه گران نمي دانند چگونه بايد با آن برخورد كنند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر