دفتر کوچک نادانی

 دفتر کوچک نادانی

(مسیر بی نشان خودشناسی)

بی آنکه بخواهی دروغ بگویی، فرار کنی و یا خود را فریب دهی و تخدیر کنی باید به پرسشی که پیش ترها از آن بیم داشتی و پرهیز می کردی، جوابی درخور بدهی (مسیر تازه ی زندگی ات از مبدأ پاسخ روشن و مناسب تو به این پرسش، آغاز می شود.)

پرسشی که از تو می خواهد تا روشن کنی، امروز و در لحظه های جاری (که بدون سایه ی سنگین دیروز و درخشش دروغین فردا، فقط و فقط متعلق به تو هستند) چگونه و چقدر هستی؟

باید پرسش مهم دیگری که باید از خودت بپرسی این باشد: چگونه می خواهی بفهمی ارزش زندگی تو و همچنین ارزش آنچه زندگی به تو داده و ارزشی که زندگی می تواند داشته باشد، چقدر است؟ چگونه می خواهی ارزش داشته ها و نداشته هایت را محاسبه کنی؟ با کدام چشمِ گوهر شناس می خواهی آن ارزش و گوهر گمشده (کم یاب، نایاب و یا پنهان مانده) را بجویی؟

در درون زندگی ات یا بیرون آن؟ درحافظه و دفینه ی خاطراتت یا در کلکسیونِ اندیشه ها، باورها و دانسته هایت؟
در گذشته ی شخصیِ محدود و حقیرت؟
آیا می خواهی آن گوهر و ارزش را در ناخودآگاهت یا در ناخودآگاه جمعی که می پنداریم صندوقچه ی اسرار و ارزش ها و چراغ جادوی ظهور حقایق است، بجویی؟

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر