پشتکار (قسمت دوم)

🔺سه بینش اساسی
سه بینش اساسی در بهبود مشکلات، نقش انکار ناپذیری دارد:

1- آشفتگی و ناراحتی‌‌های انسان عمدتا از باورها و افکار غیرمنطقی بر می‌خیزند؛ یعنی حوادث به خودی خود باعث ناراحت افراد نمیشود، بلکه نوع تفکر افراد باعث آشفتگی می گردد و شیوه‌ی احساس هر کسی به طرز فکرش بستگی دارد.

2- مهم نیست که چگونه این باورها در ذهن شما شکل گرفته‌اند؛ بلکه بازگویی آنها شما را تا این حد آشفته و ناراحت میکند و حتی باعث تقویتشان میشود.

3- تنها روش مؤثر بر مشکلات هیجانی تلاش و کوشش بسیار است اگرچه به سختی.

وقتی با افراد درباره‌ی چگونگی یادگیری و کاربرد این سه بینش در خصوص مشکلات هیجانی‌شان صحبت میکنیم، اغلب اظهار می‌کنند که بینش اول و دوم باعث راحتی و آرامش آنها می شوند؛ چون از طریق این دو بینش می‌فهمند که ریشه مشکلات آن‌ها در چگونگی تفکرشان نهفته است.
اما بینش سوم کمتر باعث آرامش آن‌ها می‌شود، چون پیاده کردن آن در صحنه عمل بسیار سخت و طاقت فرساست.

▫️سعی کردن در برابر کار کردن:

وقتی از افراد می پرسیم که آیا واقعا تکالیف خودیاری را انجام می دهند، اغلب به جای اینکه بگویند «انجام خواهم داد» می گویند «سعی خواهم کرد». اگرچه این جواب بیانگر آن است که تا حدودی دست به تلاش می زنند ولی از سویی دال بر این است که تعهد چندانی به کار ندارند؛ زیرا تغییر واقعی نیازمند فلسفه ای است که پشتکار و تلاش قاطع را به وجود بیاورد.
تفاوت بین سعی کردن و کار کردن را با طرح این سؤال ها مشخص میکنیم: «بعد از اینکه جلسه تمام شد، سعی میکنید اتاق را ترک کنید یا اینکه و اقعا ترک میکنید؟» کار کردن نتیجه بخش است اما سعی کردن این گونه نیست.

▫️معنای اراده آزاد:

گاهی‌اوقات افرادی که میگویند آدم با اراده‌ای هستند ولی نمی‌توانند به اهداف خود برسند، باعث تعجب ما میشوند. وقتی معنای اراده را از آن ها میپرسیم از شدت تعجب‌مان کاسته میگردد. معنای اراده برای این افراد تمایل به تغییر است و از آن فراتر نمیروند (تصمیم دارم وزنم را کم کنم، فقط یک جو اراده میخواهد).
اراده کردن خیلی راحت است ولی عمل به آن مشکل است چون اراده نه تنها تصمیم به تغییر بلکه کار کردن برای تغییر خود و کار جدی است که فرد در راستای به تحقق رسیدن اراده‌اش انجام میدهد.

گروه روانپزشکی دکتر مهدی قاسمی

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر