غلبه بر اهمال کاری (قسمت چهارم)

مبارزه با اهمال‌کاری

به جای اجتناب از انجام دادن کاری، شروع به انجام آن کار کنید. اگر به جای اجتناب کردن، شروع به انجام آن کنید، چه احساسی را تجربه کرده اید؛ معمولاً می گویید : « احساس خوبی دارم ».

بهترین راه حل برای غلبه بر اهمال کاری ممکن است برنامه ریزی ( مثل تنظیم وقت ) باشد تا بهتر بتوانید از وقت خود استفاده کنید.
 زیر بنای اهمال کاری مشکلات هیجانی است؛ پس باید هیجانات را تنظیم کنیم. ‌

سیر جلسات مهارت آموزی

۱- تحمل کردن موقعیتی ناخوشایند، به جای اجتناب از آن به منظور حل و فصل افکار آشفته ساز و احساسات ناشی از آن.
 ۲-تکنیک تصویر سازی ذهنی، می تواند راهگشای تغییراتی سازنده باشد.
۳- برای خود پاداش ها و تنبیه هایی را در نظر بگیرد. اگر در کار لغزشی پیش آمد، خود را تنبیه کنید. مثلاً کارهای خانه را که دوست ندارید انجامشان دهید، انجام دهید.

در نهایت
برای تغییر الگوهای رفتاری مثل اهمال کاری، به کار بیشتری نیاز دارید. ممکن است به نظر مسخره برسد که مشکل اجتناب از کار، با کار بیشتر حل می شود. این کار نیازمند کشف و زیر سؤال بردن جدی افکار و باورهای خود آسیب رسانی است که به دلایل مختلف، روبه رو شدن با آنها کاری سخت و طاقت فرساست. با ایجاد طرز تفکر ضد اهمال کاری هر آنچه را که غیرقابل تحمل به نظر می رسد، عاقبت تحمل پذیر و خوشایند می شود؛ و فعالیت، جایگزین بی تحرکی و اجتناب می گردد.

نظرات کاربران