غلبه بر اهمال کاری (قسمت سوم)

انواع اهمال کاری

▪️بی نقص گرا - تمایل به شروع یا اتمام کار ندارید چون فکر می کنید به معیارهای بلند پروازانه خود دست پیدا نمیکنید.

▪️خیال باف - گرایش عجیبی دارید که واقعیت را گنگ و مبهم جلوه دهید، و از خیال پردازی برای اجتناب از الگوهای ظاهراً یکنواخت و غیرقابل تغییر ( مرض روزمرگی ) استفاده می کنید.

▪️نگران - می ترسید کارتان اشتباه از آب در بیاید و درمانده شوید.

▪️بحران ساز – برای اینکه خودی نشان بدهید تا دقیقه نود دست به کار نمی شوید، می خواهید به دیگران ثابت کنید که با وجود فرصت اندک باز هم کار خود را انجام دادید.

▪️گستاخ – با دیگران با حالتی پرخاشگرانه و مشاجره آمیز رفتار می کنید، چون پیشنهادها یا دستورات آنها برای شما به این معنی است که قصد دارند شما را کنترل کنند.

▪️پر مشغله -همیشه کار دارید، گاهی اوقات برای خودتان کار اضافی درست می کنید، اما به مسائل مهمی که باید به آنها بپردازید، فکر نمی کنید.

ویژگی مشترک اهمال کاری

چیزی که در تمام افراد اهمال کار شایع است... یک مشکل هیجانی مشخص است که این مشکل‌هیجانی، رفتاری اجتنابی است. راه خلاص شدن از شر این مشکل هیجانی، روبه رو شدن با موقعیت هایی است که از آن اجتناب می کنید.

نظرات کاربران